Altres trastorns o dificultats de l'aprenentatge


A banda de la dislèxia hi ha altres trastorns que dificulten el procés d'aprenentatge acadèmic dels nens i nenes als que cal fer atenció:


  • Trastorns del càlcul o discalcúlia
  • Dèficit d'atenció (amb o sense hiperactivitat TDAH)
  • Dificultats generals en tasques que requereixen l'ús de memòria fonològica a curt termini
  • Trastorn de l'expressió escrita
  • Dificultats per aprendre i memoritzar seriacions (taules de multiplicar, els mesos de l'any en l'ordre correcte, etc.)
  • Dificultats a l'hora d'aplicar les normes ortogràfiques
  • Lletra poc polida o fins i tot inintel·ligible