Per què és bo diagnosticar les dificultats de l'aprenentatge?

Quan tractem amb nens cal que siguem molt curosos per tal de garantir que desenvolupin al màxim les seves capacitats i ho facin mitjançant una evolució harmònica i feliç.

Moltes vegades, a partir de comentaris de mestres o pares, sentim la por que genera un diagnòstic o avaluació amb un resultat de dislèxia, dèficit d'atenció, hiperactivitat o simplement dificultats de lectura, entenent-los com etiquetes amenaçadores que condicionin negativament o limitin el desenvolupament emocional o acadèmic del nen

Abans de res compartim significat: les dificultats d'aprenentatge tenen un origen neurobiològic, per tant físic, com física pot ser la miopia o la coixesa. Per això, dir que un diagnòstic de dislèxia estigmatitza i pot condicionar el desenvolupament dels infants, és com dir que si posem ulleres a un miop estem condicionant el seu desenvolupament. 

Per altra banda, les persones entenem el món a partir de la categorització i la classificació del que ens envolta, per tant, acostumem a etiquetar tot allò que veiem, és la nostra manera de conèixer la realitat. Quan no "etiquetem" correctament, a partir del coneixement, ho fem incorrectament. És per això que molts nens amb dificultats d'aprenentatge acaben amb etiquetes com ara "mandrosos", "poc dotats", "amb manca d'esforç", etc.

El diagnòstic permet comprendre el problema i actuar en conseqüència. 

Una avaluació o diagnòstic ens aporta: 
 • Als professionals - informació acurada de quin és l’estat del nen o nena que els permet determinar la millor manera d’aportar-hi solucions. 
 • Als mestres - conèixer quins nens tenen dificultats i quina mena de dificultats tenen per tal de poder proporcionar-los els recursos necessaris. 
 • Als pares - tranquil·litat i perspectiva. Saber què passa als nostres fills i quins són els passos a seguir.
 • Als nens - reconeixement de la dificultat, des-culpabilització i motivació. L’entorn és coneixedor de la seva realitat diària i actua en conseqüència. 

Diagnosticar és conèixer la dificultat, posar-li nom, i actuar per superar-la o acomodar-nos a ella (el que sigui possible o més aconsellable en cada cas).

Diagnosticar permet dissenyar el camí a  seguir i uns objectius realistes.

Diagnosticar desculpabilitza i genera confiança. 

Per què parlem d'edat lectora?

Parlar d'edat lectora ens ajuda a entendre quin és el grau de dificultat de lectura de l'alumne. Aquesta perspectiva ens facilita la presa de consciència de com la dificultat pot arribar a afectar la resta d'assignatures, al seu interès per les matèries, a la seva capacitat d'estudiar amb més o menys èxit... 

Aquesta visió ens ajuda a comprendre millor als alumnes amb dificultats de lectura i, si els comprenem millor, podem ajudar-los millor.

Tot sovint, trobem alumnes de 6è de primària o fins i tot 1r d'ESO que, malgrat tenir una intel·ligència normal o superior, tenen una edat lectora de 2n o 1r de primària. Això vol dir que llegeixen quantitativament i qualitativa com els nens i nenes de 2n o 1r de primària.

Amb aquest nivell lector i les seves dificultats de lectura s'enfronten als continguts i l'exigència del seu curs normatiu i la seva edat. Si no actuem, amb el temps, la distància entre la seva edat de lectura i el seu curs normatiu es pot fer més gran.

No podem deixar que aquests nens i nenes se sentin incapaços enfront d'un sistema educatiu fonamentat en la lectura.

Hi ha actuacions que podem dur a terme a les aules per minimitzar els efectes negatius de les dificultats de lectura. 

De què parlem quan parlem de dificultats de lectura?

Parlem de dificultats de lectura o dislèxia quan trobem un rendiment lector significativament per sota de l'esperat, que no es pot atribuir a dèficits sensorials, baixa intel·ligència, problemes emocionals greus o a manca d'escolarització

La dislèxia té un origen neurobiològic. Això vol dir que el cervell d'un nen dislèctic, per raons físiques, processa la lectura amb molta més dificultat que el cervell d'un nen no dislèctic. El cervell, però, és plàstic i mitjançant un entrenament podem millorar el rendiment lector.  

La lectura és fonamental a l'escola, entorn seu giren dues de les coses més importants que fem al llarg de la nostra vida acadèmica: aprendre a llegir i, més tard, llegir per aprendre. Tenir dificultats en la tasca de llegir pot suposar un greu entrebanc a l'escola. 

És per això que és molt important que a les escoles es faci una detecció precoç de possibles dificultats de lectura i que aquesta vagi acompanyada d'una actuació eficaç

Dificultats de lectura i autoestima

Les dificultats de lectura poden suposar un entrebanc a l'escola. Anar a l'escola és una de les activitats més importants, si no la més important, que els nens fan diàriament. No sortir-se'n a l'escola pot ser un cop per a la seva salut emocional

Sovint ens trobem que els nens i nenes amb dificultats de lectura manifesten autoestima baixa, retraïment, tristesa, rebuig vers l'escola, manca d'interès en els estudis, actituds rebels, des motivació... i és que equivocar-se fa mal!

Les persones acostumem a voler fer bé les coses que ens proposem. Tots els nens i nenes voldrien tenir bons resultats a l'escola. Quan les seves dificultats de lectura els impedeixen tenir resultats proporcionals al seu esforç, aquests nens i nenes es desanimen molt.

A causa de les notes i de la seva actitud des motivada, els adults que formen part del seu entorn poden caure en dir-los que no s'esforcen prou, que no s'hi fixen o que han de millorar la seva actitud. A més a més, a mesura que es van fent grans, aquests nens i nenes van veient com augmenta la distància amb els seus companys i companyes.

Tots aquests factors fan que, en molts casos, llencin la tovallola.

El primer pas per evitar aquest abandonament és entendre el problema: des de casa i des de l'escola.

Els nens no diagnosticats solen sentir-se culpables de les seves dificultats i es comparen constantment amb els seus companys, la qual cosa els fa sentir inferiors.

Saber quines són les seves dificultats i com poden afrontar-les, així com una bona comprensió de la problemàtica per part de l'entorn són fonamentals per minimitzar els efectes emocionals negatius.
Alumnes amb dificultats de lectura: actuació a l'aula

Estadísticament s'estima que hi ha entre un 20% i un 25% d'alumnes amb dificultats de lectura a les nostres aules. Això vol dir que hi ha entre 6 i 8 nens i nenes a cada classe que tenen diferents graus de dificultats de lectura.

Els nens i nenes amb dificultats de lectura, tot i no tenir altres desavantatges intel·lectuals, poden patir davant diferents situacions que són molt habituals a l'escola

Aprofitem per recordar-vos que les dificultats de lectura tenen un origen neurobiològic i que, per tant, no és que aquests nens i nenes no vulguin llegir bé o no s'hi esforcin prou, és que no poden.

Una detecció precoç i una actuació eficaç són fonamentals per tal que aquests nens i nenes se'n surtin a l'escola. No obstant això, hi ha accions que, com a mestres, podem fer per tal d'ajudar a millorar l'experiència educativa d'aquests infants.

Actuació a l'aula: 
 • Llegir en veu alta: és convenient no fer-los llegir en públic per sorpresa. Avisar-los el dia abans i permetre que es preparin el text a llegir millorarà el seu rendiment lector i evitarà que sentin ridícul o que els companys els menyspreïn.
 • Escriure a la pissarra: sovint la dislèxia va acompanyada de problemes de grafia i faltes d'ortografia. Donar-los l'oportunitat de preparar-se millora el seu rendiment i la seva autoestima.
 • Faltes d'ortografia: les persones amb dificultats de lectura tenen problemes per fer-se una representació correcta de les paraules, el que fa que no puguin recordar-ne l'escriptura reglamentària. Permetre que presentin les feines escrites per ordinador, fent ús d'un corrector ortogràfic els ajuda a centrar-se en el contingut i expressar els seus coneixements.
 • Correccions entre alumnes: hem d'evitar posar-lo en evidència per les seves dificultats, per això podem evitar donar a corregir els seus dictats o altres feines als seus companys.
 • Exàmens orals: sovint els exàmens escrits no reflecteixen les hores d'estudi i això desmotiva molt. Donar-los l'oportunitat de demostrar el que saben de manera oral és una manera de poder-los valorar d'acord amb les seves capacitats intel·lectuals i el seu esforç.
 • Temps: les persones amb dificultats de lectura sovint necessiten més temps de l'habitual per estudiar, llegir, fer exàmens... Donar-los més temps per realitzar les tasques permet que les puguin completar i que ho facin expressant la seva habilitat.
 • Apunts: les dificultats de lectura molt sovint afecten l'escriptura. Si els facilitem els apunts de classe, permetem que puguin fer atenció al que estem explicant oralment, una de les vies principals que tenen per aprendre. Complementar la informació escrita amb una altra de més oral, visual i gràfica (vídeos, fotografies, explicacions orals...) facilita el seu camí en l'aprenentatge.

Com afecten les dificultats de lectura al rendiment acadèmic?

La lectura és una eina fonamental a l'escola, és per això que tenir dificultats en la tasca de llegir pot afectar negativament els resultats acadèmics.

Els alumnes amb dificultats de lectura sovint presenten problemes en l'adquisició de la lecto escriptura. Aquestes dificultats no remeten espontàniament i aviat afecten el progrés en les assignatures de llengua.

A l'escola primer aprenem a llegir però després llegim per aprendre, així és com l'afectació s'estén a la resta d'assignatures. A mesura que avancem de curs els continguts es van ampliant i complicant amb la qual cosa augmenta el material que cal llegir. Com més temps passa, els nens i nenes amb dificultats de lectura es troben amb més dificultats a l'escola. 

Les dificultats de lectura tenen un origen neurobiològic, no tenen res a veure amb la intel·ligència. Els nens i nenes amb dificultats de lectura són tan intel·ligents com qualsevol altre, però els costa més demostrar-ho amb la qual cosa tendeixen a frustar-se i desmotivar-se fins al punt de llençar la tovallola.


 Una detecció precoç i una actuació eficaç poden minimitzar els efectes negatius de les dificultats de lectura.

Com podem detectar dificultats de lectura?

Les dificultats de l'aprenentatge de la lectura no tenen relació directa amb la capacitat intel·lectual. És per això que de vegades poden ser difícils de detectar o quedar emmascarades per aspectes del comportament o dels recursos del nen o nena.

Detectar les dificultats de lectura ens permet localitzar el problema i posar fil a l'agulla per trobar-hi una solució

Des d'Avesedari us proposem a reflexionar sobre l'habilitat lectora dels infants amb un seguit de preguntes:
 • Hi ha una diferència significativa entre el seu nivell de lectura i el dels seus companys de classe?
 • Llegeix lentament?
 • S'encalla o entrebanca quan llegeix?
 • Intercanvia lletres o inventa paraules?
 • Té problemes per aplicar les normes ortogràfiques?
 • Comprèn amb dificultat o no comprèn el que llegeix?
 • Necessita molt de temps per estudiar o fer els deures?
 • Els resultats escolars no són els esperats tot i que sabeu que té capacitat per sortir-se'n?

Si heu respost afirmativament alguna o algunes d'aquestes preguntes, podria ser que el vostre fill o filla tingués dificultats de l'aprenentatge de la lectura.

La lectura és fonamental en l'àmbit acadèmic, per això, us animem a que consulteu amb un professional.